Natuurschoon

Het natuurterrein van 't Kluenven
Het natuurterrein van 't Kluenven
Reekalf in het Parkbos
Reekalf in het Parkbos (2010)

Sensationeel in zijn eenvoud en verscheidenheid: dat typeert de natuur op 't Kluenven. Geen toppen, dalen, gletsjers of watervallen. Gewoon bos, heide, beek en ven zoals je op vele plaatsen in Twente kunt vinden. Op 't kleine Kluenven is het allemaal te vinden: gewoon bijzonder. Exotische schoonheden zijn er ook: de moerasaronskelken in de Beckumer Buitenbeek die tijdens de bloei in april als een geel lint door bos en hei meanderen.

Heidegoed 't Kluenven ligt geheel in de Ecologische Hoofdstructuur. Het streven van de provincie is om de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 gerealiseerd te hebben. Tevens ligt het heidegoed in de robuuste verbinding "Holterberg-Haaksbergerveen". Deze is In de rijksnota Ruimte, die begin 2005 is vastgesteld, opgenomen. Robuuste verbindingen zijn brede zones in het landschap die een verbinding vormen tussen grote natuurgebieden. Ze bestaan voor een aanzienlijk deel uit bos en natuur. Het doel van deze verbindingen is om de samenhang tussen de onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur te versterken.

De concept begrenzing van deze robuuste verbinding is opgenomen in het Natuurgebiedsplan 2007. In de loop van 2008 wordt toegewerkt naar de definitieve begrenzing op perceelsniveau. In de conceptbegrenzing zijn de bouwlandpercelen ten westen van het Heidegoed begrensd als nieuwe natuur. Hoofddoelstelling van het beheer is het verhogen van de natuurwaarden op het landgoed en het vergroten van de biodiversiteit. De verschillende natuurtypen bos, heide en natte natuur zullen gehandhaafd blijven. Recreatie en de productie van hout is ondergeschikt aan de natuurdoelstelling. De Twentse Vogelwerkgroep heeft op zich genomen de aanwezige vogels en broedvogels te monitoren. Met de plaatselijke jagersvereniging en hun jachtopziener vindt overleg plaats over de wildstand; 't Kluenven is zelf niet opengesteld voor de jacht.